Trang chủ Công Thành Chiến

Phần thưởng & TUYẾT TUYỆT TRẦN TUYẾT TUYỆT TRẦN Đông về sẽ lạnh? Không, chắc chắn không, mà còn sẽ cực vui, cực ấm và cực hạnh phúc luôn đấy! Ngập tràn tiếng cười, cùng bằng hữu lên đường tham gia sự kiện Đông... [  10-10-2018 ]
Phần thưởng & HƯỚNG DẪN TU LUYỆN HƯỚNG DẪN TU LUYỆN Trước sức mạnh oanh tạc thiên hạ của Ngũ Tuyệt Boss và hàng loạt tính năng được điều chỉnh và cập nhật, Chưởng Môn của Thập Đại Môn Phái vô cùng lo lắng cho môn đệ... [  10-10-2018 ]
Phần thưởng & SKILL 120 SKILL 120 Môn phái (nhấp xem kích thước lớn) Mô tả minh họa (nhấp xem kích thước lớn) Thiếu Lâm Đại Thừa Như Lai Chú Thiên Vương Đảo Hư... [  10-10-2018 ]